Kontakt

Adresa redakcie a vydavateľa:

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia SAV

Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4, Slovenská republika

Tel.: 02/54793895, www.ars.sav.sk, e-mail: dejuveku@savba.sk

Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma:

SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o.

Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.

E-mail: sap@sappress.sk