O časopise

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané. V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Časopis je evidovaný v databázach ARTbibliographies Modern, Bibliography of the History of Art, CEJSH, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory

Vychádza dvakrát ročne

ISSN 0044-9008 (tlač)

ISSN 2729-7349 (online)

EV 5771/19