Pokyny pre autorov

Texty príspevkov v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku zasielajte prosím na adresu redakcie dejuveku@savba.sk. Redakcia na základe posudkov dvoch recenzentov rozhodne o prijatí alebo neprijatí ponúknutých príspevkov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Redakcia informuje autorov o výsledku konania do 12 týždňov od obdržania príspevku.

Formálne kritériá:

 • štúdie – rozsah textu vrátane poznámok, abstraktu a resumé 15 – 35 NS (27 000 – 63 000 znakov s medzerami) s primerane rozsiahlymi poznámkami upravenými podľa normy časopisu Ars
 • materiály – rozsah textu vrátane poznámok, abstraktu a resumé 7 – 15 NS (13 000 – 27 000 znakov s medzerami) s primerane rozsiahlymi poznámkami
 • recenzie – rozsah textu 4 – 7 normostrán (7 000 – 13 000 znakov s medzerami)
 • abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku
 • resumé v anglickom jazyku v dĺžke 1 – 2 NS (1800 – 3600 znakov s medzerami)
 • 10-15 obrázkov v jpg v min. rozlíšení 300 dpi, s priloženými popiskami a uvedeným zdrojom obrázkov (za reprodukčné práva obrazových materiálov zodpovedajú autori príspevkov)
 • afiliácia autora (adresa pracoviska, e-mail)

Úprava poznámok:

 • GOMPERZ, H.: Philosophie des Krieges in Umrissen. Gotha 1915.
 • RAMPLEY, M.: Max Dvořák: Art History and the Crisis of Modernity. In: Art History, 26, 2003, č. 2, s. 214–237.
 • EHMER, J.: Die Lebenstreppe. In: Enzyklopädie der Neuzeit 7. Ed.: JÄGER, F. Stuttgart – Weimar 2008, s. 50–55.
 • GOMPERZ 1915 (v pozn. 5), s. 25.
 • Ibidem, s. 26.