Vyhlásenie o publikačnej etike

Vyhlásenie o publikačnej etike a nekalých praktikách

ARS je recenzovaný vedecký časopis, ktorý vydáva Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia, od roku 1967. Zámerom časopisu je byť publikačnou platformou pre výskum dejín a teórie výtvarného umenia a architektúry v strednej Európe a ich európskeho kontextu od raného stredoveku po súčasnosť.

ARS je časopis s otvoreným prístupom a jeho obsah je voľne dostupný bez poplatkov pre používateľa alebo inštitúciu. Používatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov alebo ich používať na akékoľvek výskumné, nekomerčné účely bez toho, aby si vopred vyžiadali súhlas vydavateľa alebo autora. Otvorený prístup používa licenciu Creative Commons CC BY 4.0.

Časopis ARS netoleruje plagiátorstvo v akejkoľvek forme, ani žiadne neetické správanie. Autori zasielajúci články do časopisu potvrdzujú, že obsah rukopisu je pôvodný. Okrem toho ručia za to, že ich článok nebol nikde inde v žiadnom jazyku úplne ani čiastočne publikovaný, ani nie je nikde posudzovaný na publikovanie.

Redakčná rada pod vedením šéfredaktora vníma monitorovanie publikačnej etiky veľmi vážne, ako významný aspekt redakčného a recenzného procesu. Redakcia a vydavateľ sa zaväzujú dodržiavať a zachovávať normy etického správania vo všetkých fázach publikačného procesu. Všetci účastníci procesu, t. j. autor, redaktor časopisu, vydavateľ a recenzenti, sú povinní dodržiavať očakávané etické normy vo všetkých fázach svojej účasti od predloženia článku až po jeho uverejnenie. Pokiaľ ide o najvyššie štandardy kvality, časopis ARS sa riadi zásadami publikačnej etiky a prevencie nekalých praktík. Okrem toho dodržiava etické správanie a osvedčené postupy týkajúce sa základných postupov, ktoré vypracoval Committee on Publication Ethics (COPE).

Nasledujúce uvedené povinnosti sú záväzné pre autorov, recenzentov, redaktorov a vydavateľa:

Povinnosti a zodpovednosť autorov

Štandardy / Autori musia dodržiavať smernice a citačné normy časopisu ARS uvedené v časti Pokyny pre autorov. Okrem toho kvalita a rozsah príspevku musia spĺňať kritériá a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii štúdie alebo materiály. Podvodné alebo vedome nepresné vyhlásenia predstavujú neetické správanie a sú neprípustné.

Originalita a plagiátorstvo / Plagiátorstvo alebo úmyselné uverejňovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií je v hrubom rozpore s publikačnou etikou časopisu ARS. Autori sa zaväzujú, že predložený príspevok je ich pôvodnou prácou, nebol ešte publikovaný, ani nie je v recenznom konaní v inom časopise. Autori by mali poznať a správne citovať alebo uvádzať publikácie, ktoré sú relevantné pre výskumnú prácu.

Autorstvo / Autori zodpovedajú za správne uvedenie všetkých spoluautorov príspevku. Autori, ktorých mená sú uvedené v príspevku, sa dostatočne podieľali na vedeckej práci, majú spoločnú zodpovednosť a ručia za výsledky. Ak sa na niektorých podstatných aspektoch výskumného projektu podieľali aj iní, mali by byť uvedení ako autori alebo by mali byť uvedení ako prispievatelia.

Prístup k údajom a ich uchovávanie / Autori môžu byť požiadaní o poskytnutie nespracovaných údajov týkajúcich sa ich rukopisu a mali by byť pripravení poskytnúť verejný prístup k týmto údajom.

Viacnásobné, nadbytočné alebo súbežné publikovanie / Predloženie toho istého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné. Autor by vo všeobecnosti nemal predkladať na posúdenie v inom časopise predtým publikovaný článok. Ak už bol text publikovaný, vyžaduje sa jeho dôkladná revízia a/alebo doplnenie. Revidovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok a dôraz na ďalší prínos k poznaniu.

Priznanie zdrojov / Autori by mali uviesť všetky zdroje údajov použitých vo výskume a citovať publikácie, ktoré mali vplyv na výskumnú prácu. Okrem toho by autori mali citovať publikácie, ktoré mali vplyv na určenie charakteru uvádzanej práce. Informácie získané súkromne, napríklad v rozhovore, korešpondencii alebo diskusii s tretími stranami, sa nesmú používať ani uvádzať bez výslovného písomného súhlasu zdroja. Informácie získané v rámci dôverných služieb, ako je posudzovanie rukopisov alebo žiadostí o grant, sa nesmú používať bez výslovného písomného súhlasu autora práce, ktorý sa na týchto službách podieľal.

Zverejnenie a konflikt záujmov / Všetky zdroje finančnej podpory projektu by mali byť zverejnené. Príklady potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré by sa mali zverejniť, zahŕňajú zamestnanie, poradenstvo, vlastníctvo akcií, honoráre, platené odborné svedectvo, patentové prihlášky/registrácie, granty alebo iné financovanie. Potenciálne konflikty záujmov by sa mali zverejniť v čo najskoršej fáze. Čitatelia by mali byť informovaní o zdrojoch financovania výskumu a úlohe financovateľov vo výskume. Autori musia v texte rukopisu uviesť svoju afiliáciu (pracovisko).

Zásadné chyby v publikovaných prácach / Ak autor kedykoľvek zistí v predloženom rukopise závažnú chybu alebo nepresnosť, musí túto chybu alebo nepresnosť oznámiť redakcii.

Recenzný proces / Autori sú povinní zúčastňovať sa na recenznom konaní a spolupracovať s redakciou pri prípadných opravách príspevkov.

Autorské práva a licencie / Autori odovzdaním svojich rukopisov redakcii časopisu ARS udeľujú povolenie na publikovanie svojich článkov v ARS bez obmedzenia. Autori majú autorské práva na svoje rukopisy uverejnené v časopise ARS.

Publikačný poplatok / Za spracovanie rukopisu v časopise ARS sa neplatí žiadny poplatok.

Povinnosti a zodpovednosť redaktorov a vydavateľa

Redakčná rada / Členovia redakčnej rady a rady poradcov sú uznávanými odborníkmi vo svojich oblastiach. Kontaktné údaje na redakciu a vydavateľa sú uvedené na webovej stránke časopisu v časti Kontakt.

Rozhodnutia o uverejnení / Redakcia časopisu ARS môže prijať, odmietnuť alebo požiadať o úpravu príspevkov ponúknutých časopisu na uverejnenie. Redakcia sa riadi zásadami redakčnej rady časopisu a je obmedzená takými zákonnými požiadavkami, ako je porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Pri rozhodovaní sa redakcia môže poradiť s inými redaktormi alebo recenzentmi.

Posudzovanie rukopisov / Po doručení príspevku v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku sa posúdi obsahová a formálna stránka rukopisu. Rukopis najprv hodnotí redaktor, ktorý skúma originalitu obsahu. Ak sa zistí plagiátorstvo, príspevok sa z publikovania vyradí. Rukopis sa ďalej zašle dvom recenzentom na dvojité slepé recenzné konanie (pozri recenzný protokol). Tí odporučia uverejnenie rukopisu v predloženej podobe alebo odporučia jeho prepracovanie či zamietnutie. Lehota na posúdenie rukopisu je maximálne 12 týždňov.

Fair Play / Rukopisy sa posudzujú podľa ich vedeckého a intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské presvedčenie, etnický pôvod, občianstvo alebo politickú filozofiu autorov.

Dôvernosť / So všetkými rukopismi prijatými na posúdenie sa musí zaobchádzať ako s dôvernými dokumentmi. Nesmú sa ukazovať iným osobám, ani sa o nich nesmie diskutovať s inými osobami s výnimkou prípadov, keď to povolí editor. Šéfredaktor musí zabezpečiť, aby informácie týkajúce sa rukopisov predložených autormi boli dôverné. Vzťah medzi autormi a recenzentmi je na oboch stranách anonymný.

Zverejnenie informácií a konflikt záujmov / Ak sú oba posudky kladné, text sa prijme na uverejnenie. Ak je jedna recenzia pozitívna a druhá negatívna, redakcia vyzve autorov, aby svoj text dopracovali podľa pripomienok recenzenta. Ak sú obe recenzie negatívne, rukopis je zamietnutý. Nepublikované materiály zverejnené v predloženom rukopise nesmie nikto, kto má k rukopisu prístup, použiť vo svojom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora.

Archivácia a prístup / Redakcia zabezpečuje digitálne uchovávanie prístupu k obsahu časopisu na webovej stránke časopisu, open access a kompletný archív od roku 1967 je k dispozícii v sekcii OPEN ACCESS / JOURNAL ISSUES. Na základe slovenských predpisov o trvalom a povinnom sprístupňovaní všetkých tlačených čísel vedeckých časopisov sú všetky tlačené čísla časopisu ARS dostupné v 12 najvýznamnejších vedeckých knižniciach na Slovensku.

Publikačný poplatok / Za publikovaný rukopis sa neplatí žiadny poplatok.

Webová stránka / Redakcia zabezpečuje, aby webová stránka časopisu vrátane jej textu preukazovala, že dbá na zabezpečenie vysokých etických a odborných štandardov.

Harmonogram vydávania / Časopis ARS vydáva dvakrát ročne Centrum vied o umení SAV – Ústav dejín umenia.

Licenčné podmienky / Obsah časopisu ARS je voľne dostupný v open access pod licenciou Creative Commons CC BY 4.0

Povinnosti a zodpovednosť recenzentov

Dôvernosť / Recenzné konanie je anonymné a dôverné. S každým rukopisom prijatým na recenziu sa musí zaobchádzať ako s dôverným dokumentom, nesmie sa ukazovať iným osobám, ani sa o ňom s nimi nesmie diskutovať, s výnimkou prípadov, keď je to povolené redakciou. Anonymita autora je zabezpečená tým, že sa z textu odstráni všetko, čo by mohlo naznačovať jeho autorstvo (meno, iné osobné údaje a pod.).

Rýchlosť / Prijaté rukopisy sa zasielajú dvom recenzentom, ktorí pochádzajú z iných inštitúcií ako autor a sú odborníkmi v danej oblasti. Recenzenti sú povinní predložiť redakcii svoje posudky v stanovenom termíne. Lehota na posúdenie rukopisu v časopise ARS je do 12 týždňov. Ak recenzent nemôže dokončiť recenziu rukopisu v stanovenej lehote, musí to oznámiť redakcii, aby ho poslala inému recenzentovi.

Štandardy objektivity / Od recenzentov sa vyžaduje, aby pri posudzovaní príspevkov zachovali čo najvyššiu mieru objektivity. Osobná kritika autora je nevhodná. Namiesto toho recenzenti hodnotia vedeckú úroveň a prínos rukopisu, jeho originalitu, spôsob spracovania a formálnu úroveň. Recenzenti by mali svoje názory vyjadriť jasne, s podpornými argumentmi.

Priznanie zdrojov / Recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce citované v práci. Recenzenti by mali identifikovať relevantné publikované práce, ktoré autori neuviedli. Každé tvrdenie, že pozorovanie, odvodenie alebo argument boli už predtým uvedené, by malo byť doplnené príslušnou citáciou. Recenzent by mal tiež upozorniť redakciu na akúkoľvek podstatnú podobnosť alebo prekrývanie sa posudzovaného rukopisu s akýmkoľvek iným publikovaným dielom, o ktorom má osobnú vedomosť.

Konflikt záujmov / Recenzentov vyberá a zabezpečuje redakcia časopisu. Od recenzentov sa vyžaduje, aby postupovali v recenznom konaní nezávisle od autora. Recenzenti by nemali recenzovať rukopisy, v ktorých sú v konflikte záujmov vyplývajúcom z konkurenčných, kooperačných alebo iných vzťahov alebo prepojení s niektorým z autorov.

Príspevok k redakčným rozhodnutiam / Recenzovanie je nevyhnutnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie, ktorá pomáha redakcii pri prijímaní redakčných rozhodnutí. Komunikácia s autorom môže tiež pomôcť autorovi pri zlepšovaní článku. Autori, ktorí chcú prispieť k vydaniu publikácií, sa musia primerane podieľať na recenzovaní. Konečné rozhodnutie o uverejnení rukopisu je v kompetencii redakcie. Ak je text prijatý, redakcia naďalej komunikuje s autormi v rámci redakčnej prípravy.