Vyhlásenie o publikačnej etike

Povinnosti a zodpovednosť autorov

 1. Autori sú povinní rešpektovať pokyny a citačné štandardy časopisu Ars uvedené v časti Pokyny pre autorov
 2. Autori by mali prezentovať originálne výsledky ich vlastného výskumu. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii Štúdie alebo Materiály (Pokyny pre autorov).
 3. Plagiátorstvo alebo vedomé publikovanie nepravdivých či zavádzajúcich údajov je v hrubom rozpore s publikačnou etikou.
 4. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a vedeckým zameraním časopisu Ars.
 5. Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok je ich originálnym dielom, nebol dosiaľ publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
 6. V prípade ak text už bol publikovaný, vyžaduje sa jeho dôkladné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok a zdôraznenie ďalšieho prínosu v poznaní.
 7. Autori by mali poznať a korektne citovať publikácie, ktoré sa relevantne dotýkajú výskumnej práce.
 8. Autori v texte článku musia uviesť svoju afiliáciu (pracovisko) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu.
 9. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku.
 10. Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a spolupracovať s redakciou pri prípadných korekciách príspevkov.

Povinnosti a zodpovednosť recenzentov

Recenzné konanie

Štúdie ponúknuté redakcii časopisu Ars prechádzajú v prvom kole procesom základného posúdenia, či spĺňajú obsahové a formálne predpoklady na zaradenie do časopisu. Po akceptácii následne prechádzajú anonymným recenzným konaním dvoch nezávislých posudzovateľov (double blind peer-review). Recenzentov vyberá a zabezpečuje redakcia časopisu. Anonymita autora je zabezpečená tak, že z textu je odstránené všetko, čo by mohlo naznačovať autorstvo (meno, iné osobné údaje atď.). Recenzenti hodnotia vedeckú úroveň a prínos príspevku, jeho originalitu a spôsob spracovania, ale tiež formálnu úroveň. Na vypracovanie recenzného posudku slúži Formulár. Výsledok recenzného konania spolu s rozhodnutím redakcie o prijatí, neprijatí, resp. prepracovaní textu na publikovanie redakcia oznámi autorovi. Konečné rozhodnutie o uverejnení príspevku je v kompetencii redakcie. V prípade prijatia textu redakcia s autormi ďalej komunikuje v procese redakčnej prípravy.

 1. Recenzenti sú povinní pri posudzovaní príspevkov zachovávať čo možno najvyššiu mieru objektivity. Osobná kritika autorov je nevhodná.
 2. Recenzenti by nemali byť v súvislosti s posudzovanými článkami v konflikte záujmov
 3. Recenzenti sú povinní dodržať proces posudzovania nezávisle od autora
 4. Recenzné konanie je anonymné a dôverné
 5. Recenzenti majú upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré v príspevku nie sú citované
 6. Recenzenti sú povinní odovzdať svoje posudky redakcii v stanovenom termíne.

Povinnosti a zodpovednosť redakcie

 1. Redakcia časopisu Ars môže prijať, odmietnuť alebo požadovať úpravy príspevkov ponúkaných časopisu na publikovanie.
 2. Po doručení príspevku v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku sa posúdi obsahová a formálna stránku príspevku.
 3. Príspevok je následne zaslaný dvom posudzovateľom na anonymné posúdenie. Každý z nich dá odporúčanie na publikovanie rukopisu v predloženej podobe, alebo odporučí jeho prepracovanie či odmietnutie. Obdobie posudzovania rukopisu je do 12 týždňov od obdržania príspevku.
 4. Rukopisy budú posúdené v zmysle náležitosti z hľadiska ich vedeckej kvality a prínosu.
 5. V prípade, že sú oba posudky kladné, text je prijatý na publikovanie. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je redakciou vyzvaný, aby svoj text dopracoval v zmysle pripomienok recenzenta. Ak sú oba posudky záporné, text je odmietnutý.
 6. Redakcia zabezpečí, aby informácie ohľadom rukopisov príspevkov ostali dôverné. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.

Zásady publikovania v časopise Ars sú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, definovaným v dokumentoch Committee on Publication Ethics (COPE)