od autora: | 27. novembra 2020

ARS 1/2021 Aktuálne číslo / Current Issue

Ars 1/2021

Štúdie / Articles

Hans KÖRNER
Eine andere Moderne im Paris der Dritten Republik. Die „Fontaines Wallace“ und Jules Coutans „Porteuse de pain“ als Avantgarde-Kunst (3)
Another Modernity in the Paris of the Third Republic. The “Fontaines Wallace” and Jules Coutan’s “Porteuse de pain” as avant-garde art

Katarína KOLBIARZ CHMELINOVÁ
„…vonkoncom vždy je pekné znovu začínať…“ Pedagogické pôsobenie Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973) na Univerzite Komenského v Bratislave (33)
“…it is absolutely always nice to begin again…” Pedagogical Activities of Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905 – 1973) at Comenius University in Bratislava

Katarína BEŇOVÁ
Historik umenia Vojtech Tilkovský (1902 – 1978) a jeho pôsobenie na Univerzite Komenského (55)
Art Historian Vojtech Tilkovský (1902 – 1978) and His Activities at Comenius University

Zuzana BARTOŠOVÁ
Medzi Parížom a Bratislavou II. Francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske vzťahy vo výtvarnom umení počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia (2. časť – segment) (73)
Between Paris and Bratislava II. French-Slovak and Slovak-French Relations in Fine Arts in the 1970s and 1980s (Part 2 – segment)