od autora: | 27. novembra 2020

Aktuálne číslo / Current Issue

Ars 2/2021

ŠTÚDIE / ARTICLES

Bibiana Pomfyová
Nebeský Jeruzalem – Šalamúnov chrám – kostol : sakralizácia kresťanskej architektúry (niekoľko téz k veľkej téme) (103)
Heavenly Jerusalem – Solomon’s Temple – Church: The Sacralization of Christian Architecture (Some Small Words on a Big Topic)

Przemysław WASZAK
Local and Supra-regional Significance of Romanesque Sculpture and its Place in Art History – the Example of Bas-reliefs from a Church in Inowrocław (140)
Lokálny a nadregionálny význam románskeho sochárstva a jeho miesto v dejinách umenia – príklad basreliéfov z kostola v Inowrocławi

Materiály / Materials

Tomáš Gábriš
Opätovne k tzv. Monomachovej korune (155)
Again to the so-called Monomach Crown

Peter Megyeši
The Landlady from Hell. The Iconography of the Medieval Wall Paintings in Rimavské Brezovo and Liptovské Sliače (170)
Krčmárka z pekla. K ikonografii stredovekých nástenných malieb v Rimavskom Brezove a Liptovských Sliačoch

Martina Mrázová
Beyond Defence: City Fortifications and Urban Identity in Levoča (178)
Za obranou: Mestské opevnenie a mestská identita v Levoči

Recenzie / Reviews

Ingrid Halászová
Die Repräsentation Maria Theresias (195)

Adam Bžoch
Tvár prírody (198)