od autora: | 27. novembra 2020

Aktuálne číslo / Current Issue

Ars 2/2022

OBSAH / CONTENTS

ŠTÚDIE / ARTICLES

Martin ILLÁŠ
Pokus o interpretáciu rytých symbolov na fasáde kaplnky sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (79)
An Attempt to Interpret the Engraved Signs on the Facade of the Chapel of St. Margaret of Antioch in Kopčany

Przemysław WASZAK
The Right of Art, the Principle of the Artist, the Imperative of the Scholar. The Example of a Romanesque Sculptor’s Workshop in the Context of the Law of the Frame (98)
Právo umenia, princíp umelca, imperatív učenca. Príklad dielne románskeho sochára v kontexte práva rámca

Bibiana POMFYOVÁ
Dominikánsky kostol v Košiciach – niekoľko poznámok k pretrvávajúcim dilemám (109)
The Dominican Church in Košice – A Few Notes on an Ongoing Dilemma

Martina MRÁZOVÁ
Communicating Identity of Patrons Through Works of Art: Donatello’s David and the Medici. Reflections and Interpretations (143)
Komunikácia identity patrónov prostredníctvom umeleckých diel: Donatellov Dávid a Mediciovci. Úvahy a interpretácie

Veronika KUCHARSKÁ
Patrón dynastie a mesta? Sv. Ján Almužník a jeho kult pri formovaní dynastickej a mestskej identity (152)
Patron of a Dynasty and a City? St. John the Merciful and His Cult in Forming the Dynastic and Urban Identity

MATERÁLY / MATERIALS

Katarína ORVISKÁ
Imrich Esterházi a jeho historiografia pri výskume dejín umenia (169)
Imrich Esterházi and his Historiography in Art History Research